top of page

Allmänna villkor

 

Avtalets omfattning

Genom detta avtal upplåter NP Storage till Hyrestagaren en rätt att bruka ett förråd som NP Storage tillhandahåller. Hyrestagaren ansvarar själv för låsning, kontroll och in- och utforsling av egendom i förrådet.

 

Ersättning

Hyror enligt vid avtalets ingång gällande prislista. Prisindexjustering av ingångna avtal kan även ske med upp till 5 % per år. Höjda hyror och avgifter börjar gälla 30 dagar efter att hyrestagaren erhållit skriftligt meddelande från NP Storage. Betalning kommer att faktureras genom betalningsplattformen Stripe.

Hyrestagaren godkänner att tillhandahålla ett giltigt kreditkort för automatisk månadsvis debitering. Debiteringen avslutas i samband med avtalets upphörande.

Avtalstid och uppsägning

Avtal förlängs automatiskt med en (1) månad i taget om det inte skriftligen sägs upp senast en (1) månader innan avtalstidens utgång. Uppsägning kan ske skriftligen eller genom mail till kontakt@npstorage.se

 

Åtaganden för hyrestagaren

Hyrestagaren åtager sig att följa de förhållningsregler och policys som gäller beträffande lagring, in- och utforsling i förråd. Förrådet används enbart till magasinering. Det är förbjudet att förvara farliga, giftiga, olagliga eller levande varor och material eller färskvaror i förrådet. Hyrestagaren får ej borra hål i, måla eller på annat sätt modifiera förrådet utan särskilt tillstånd av NP Storage. Hyrestagaren är skyldig att försäkra sin egendom.

 

Avtalets upphörande

NP Storage har rätt att säga upp avtalet vid utebliven betalning. Uteblir betalning för två månadshyror/fakturor hävs avtalet automatiskt. Vid kontraktets upphörande har hyrestagaren skyldighet att tömma förrådet på dess innehåll. I det fall hyrestagaren inte tömt förrådet vid avtalets upphörande har NP Storage rätt att själv tömma förrådet på dess innehåll och fakturera hyrestagaren för kostnader som NP Storage ådrager sig i samband med detta.

 

Pantsättning av innehåll

Hyrestagaren pantsätter sitt innehåll i och med att kunden ingår avtal med NP Storage. Om hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden mot NP Storage äger NP Storage rätt att öppna förrådet och sälja innehållet.

 

Skadestånd

NP Storage ansvarar inte för direkt eller indirekt skada för hyrestagaren, tredje man eller partner eller kunder till denna. Vid vårdslöshet kan dock de avgifter som NP Storage tar för sina tjänster/hyror nedsättas i proportion till tid som tjänsten ej varit tillgänglig. NP Storage tar ej ansvar för gods (lös egendom) eller annat som förvaras i förråd.

Andrahandsuthyrning

Utan NP Storage skriftliga medgivande får hyrestagaren inte hyra ut förrådet i andra hand, eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

 

Policies för NP Storage

Följande policies ska följas:

  • Hyrestagaren har rätt att vistas i lokalen mellan 08.00 och 20.00 alla dagar.

  • Lås alltid ditt förråd även om det är tomt.

  • Lämna inte emballage, skrot eller annat avfall utanför förrådet eller på området.

  • Var medveten om att lagerplatsen är kameraövervakad.

  • Meddela NP Storage om något är fel eller bör åtgärdas.

  • Inga obehöriga föremål så som t.ex bilar vagnar etc. får uppställas på NP Storage område/lokal.

  • Hyrestagaren ska alltid visa hänsyn mot andra kunder och följa anvisningar från NP Storage personal.

 

Nycklar /nyckeltag

Hyrestagaren tillhandahåller med eget lås. (Gäller ej garage)

 

Ändring av allmänna villkor

NP Storage har rätt att när som helst ändra sina allmänna villkor för magasinering (hyrestagaren informeras om eventuella ändringar via post eller e-post innan de verkställs)

bottom of page